Voorwaarden

Voorwaarden

TOEPASSING

1.0 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten die door DeLynne Resort Curaçao of via hen geboekte bedrijven worden gehuurd.

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: degene die een overeenkomst sluit met DeLynne Resort Curaçao m.b.t. verhuur/gebruik accommodatie. Onder gebruiker wordt verstaan: de huurder en de door huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door huurder gehuurde woonruimte en/of andere voorzieningen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een eventuele (voorafgaande) verwijzing naar andere voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. DeLynne Resort Curaçao wijst alle andere algemene voorwaarden af waarnaar men zou kunnen verwijzen, maar die niet zijn opgesteld door DeLynne Resort Curaçao.

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

RESERVERING
De (rechts)persoon die hieronder een reservering heeft gemaakt voor verblijf in ons resort. Onder contractant wordt tevens verstaan degene die wettelijk en financieel aansprakelijk is voor zijn gasten als hierna bedoeld.

2.0 DeLynne Resort Curaçao neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn daarom niet geldig.

2.1 DeLynne Resort Curaçao neemt reserveringen aan vanaf 1 nacht.

2.2 Als DeLynne uw reservering in behandeling neemt, stuurt DeLynne u binnen 14 dagen nadat de reservering is gemaakt een schriftelijke bevestiging, alsmede een factuur. U dient deze direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen direct aan DeLynne te worden gemeld.

2.3 Indien u binnen 14 dagen na het maken van de reservering geen schriftelijke bevestiging/factuur heeft ontvangen, dient u onverwijld contact op te nemen met de afdeling reserveringen; doet u dit niet, dan kan er geen beroep worden gedaan op de reservering.

2.4 Tussen u en DeLynne komt een overeenkomst tot stand op het moment dat DeLynne tevens de schriftelijke bevestiging van uw reservering aan u heeft verzonden, evenals de factuur.

2.5 De overeenkomst betreft de verhuur van accommodaties en/of andere voorzieningen voor recreatief gebruik, welke naar zijn aard van korte duur is.

WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.0 Indien u na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen, is DeLynne niet verplicht deze te accepteren. Het is de vrije keuze van DeLynne om te bepalen of en in hoeverre deze wijzigingen door DeLynne worden geaccepteerd. Indien DeLynne uw wijzigingen accepteert, kan DeLynne u wijzigingskosten in rekening brengen.

VERVANGING

4.0 Het is de ondernemer, de huurder en/of andere gebruikers niet toegestaan de woonruimte onder welke naam en uit welke hoofde dan ook aan anderen in gebruik te geven dan de in de overeenkomst genoemde personen, tenzij schriftelijk anders met DeLynne is overeengekomen.

4.1 Indien u en DeLynne zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk jegens DeLynne voor de betaling van het nog verschuldigde deel van de huurprijs, de wijzigingskosten (zie art. 3.0) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

TARIEVEN

5.1 U bent aan DeLynne de overeengekomen huurprijs verschuldigd, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging, zoals vermeld op de factuur van de reservering. Indien de kosten van DeLynne (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen, heeft DeLynne het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs bij u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt doorgevoerd, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en heeft u het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).

5.2 Prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kunnen niet meer worden gebruikt indien de bevestiging van de reservering/factuur door DeLynne is verzonden.

EXTRA KOSTEN

6.0 Naast de huurprijs bent u / de huurder eventuele belastingen verschuldigd, zoals omzetbelasting en bijdragen in andere heffingen.

BETALINGEN

7.0 Van de huursommen plus in rekening gebrachte kosten dient u een aanbetaling te doen van 30% met een minimum van $ 250,00. Betaling van deze bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur van de reservering bij DeLynne.

7.1 Het resterende bedrag van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor de dag van aanvang van het verblijf in DeLynne zoals vermeld in de bevestiging van de reservering door DeLynne te zijn ontvangen.

7.2 Bij boeking binnen 8 weken voor aanvang van uw verblijf dient het gehele reserveringsbedrag direct bij reservering te worden voldaan, of indien u telefonisch boekt, binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/factuur.

7.3 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u direct na het verstrijken van de betalingstermijn in verzuim. DeLynne zal u in dat geval schriftelijk de gelegenheid bieden het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling uitblijft, behoudt DeLynne zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die DeLynne daardoor lijdt of zal lijden, daaronder begrepen alle kosten die DeLynne heeft moeten maken in verband met uw reservering en de ontbinding. DeLynne heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval is het bepaalde in artikel 13 van toepassing.

7.4 DeLynne heeft altijd het recht vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

7.5 Betalingen met creditcard zijn mogelijk. Hiervoor wordt 3% bankkosten in rekening gebracht. Dit wordt “servicekosten” genoemd.

AANKOMST EN VERTREK

8.0 De gehuurde accommodatie kan op de afgesproken dag van aankomst zoals vermeld op de reserveringsbevestiging vanaf 14.00 uur worden betrokken. Op de afgesproken vertrekdag zoals vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie uiterlijk om 11.00 uur te zijn verlaten.

8.1 Indien u de overeenkomst met DeLynne langer wilt voortzetten dan de overeengekomen duur en DeLynne gaat hiermee akkoord, dan is DeLynne altijd gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

8.2 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, zoals vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de huurprijs en/of kosten .(In het geval DeLynne uw Beëindiging accepteert) In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing.

VOORSCHRIFTEN

9.0 Alle gasten dienen zich te houden aan de door DeLynne vastgestelde regels, vastgelegd in onder meer het Resortreglement en het Zwembadreglement. Dit Reglement wordt bij aankomst verstrekt of kan worden opgevraagd en is te vinden in de informatiemap in het appartement.

9.1 Conform de lokale regelgeving is men verplicht zich desgevraagd te legitimeren bij de ‘check-in’. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan of mag DeLynne de gasten niet huisvesten.

9.2 Elke accommodatie mag worden bewoond door maximaal 6 personen. Elke kamer is voor respectievelijk 2, 3 of 4 personen.

9.3 Het pand is rookvrij. Op het terras of balkon is daar gelegenheid toe.

9.4 DeLynne behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de indeling en openingstijden van de faciliteiten van het resort. Voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud laat je tijdens je verblijf werkzaamheden aan de accommodatie of andere voorzieningen uitvoeren zonder recht op schadevergoeding.

9.5 Huurder dient de woonruimte bezemschoon op te leveren (dus: geen voorwerpen op de grond laten liggen, beddengoed ophalen en opvouwen, keukengedeelte schoonmaken, koelkast leegmaken, vuilniszak in de container plaatsen). Bij verzuim worden kosten in rekening gebracht. In dat geval is het bepaalde in artikel 12.2 van toepassing.

9.6 In de huurprijs is bed- en badlinnen inbegrepen, die afhankelijk van het type accommodatie regelmatig worden verschoond.

9.7 Wasgoed, handdoeken etc. mogen niet over de balustrades worden gehangen. Ook is het niet toegestaan om een waslijn op te hangen.

9.8 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, Resortreglementen en/of Zwembadreglementen en/of in Reglementen niet opvolgen van instructies van het personeel, heeft DeLynne het recht om u, de huurder en eventuele andere gebruiker van het Resort, zonder restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan.

HUISDIEREN

10.0 Huisdieren zijn niet toegestaan op het resort en in de accommodaties.

SCHADE, VERLIES

11.0 De huurder, vermeld op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en rond de gehuurde accommodatie of elders in het resort, voor zover dit wordt beïnvloed door hem of zijn bedrijf / de andere gebruiker.

11.1 Daarnaast is huurder te allen tijde aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk aan DeLynne te worden gemeld en ter plaatse onmiddellijk te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet te wijten is aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

BORG

12.0 DeLynne vraagt een aanbetaling van $100 voor de accommodatie. Indien de borgsom niet direct wordt betaald, is DeLynne gerechtigd de huurder en/of andere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de woonruimte te ontzeggen.

12.1 Indien u de borgsom niet betaalt, is DeLynne tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

12.2 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening van vorderingen van DeLynne op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren achterlaat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze terugbetaling.

12.3 DeLynne is gerechtigd om zonder tussenkomst van een rechter schade boven de $300 te vorderen.

ANNULERING

13.1 Terugbetalingsbeleid voor Vroege Annuleringen:

  • Volledige terugbetaling is beschikbaar voor annuleringen binnen 48 uur na de boeking, mits de incheckdatum minstens 14 dagen verwijderd is.
  • Een 50% terugbetaling is van toepassing op annuleringen die minstens 7 dagen voor de geplande incheckdatum worden gedaan.
  • Er worden geen terugbetalingen verstrekt voor annuleringen die binnen 7 dagen voor de incheckdatum worden gedaan.
 1. Annuleringsbeleid na Inchecken:

  • In geval van annulering na inchecken wordt het beleid van het resort toegepast, wat resulteert in een bedrag van 50% van de totale kosten/overeengekomen huurprijs, inclusief belastingen en servicekosten.
 2. No Show en Annulering:

  • Het niet arriveren binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder voorafgaande kennisgeving wordt beschouwd als een No Show, wat resulteert in een bedrag van 50% van de totale kosten/overeengekomen huurprijs, inclusief toepasselijke belastingen en servicekosten.
 3. Annuleringsbeleid voor Groepsreserveringen:

  • Voor groepsreserveringen (2 of meer appartementen):
   • Volledige terugbetalingen zijn beschikbaar voor annuleringen tot 30 dagen voor de geplande incheckdatum.
   • Als er binnen 30 dagen voor de incheckdatum wordt geboekt, is een volledige terugbetaling mogelijk voor annuleringen binnen 48 uur na de boeking en minstens 14 dagen voor de incheckdatum.
   • Daarna is een 50% terugbetaling van toepassing tot 7 dagen voor de incheckdatum, zonder verdere terugbetalingen daarna.

TERMINATION

14.0 DeLynne heeft altijd het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien bij de boeking persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist zijn verstrekt. Er vindt in dat geval geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

BETROUWBAARHEID

15.0 DeLynne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van of aan goederen of personen, van welke aard dan ook, tijdens of als gevolg van het verblijf op het resort en/of de huur/het gebruik van de accommodatie, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van DeLynne of (een van) haar medewerkers.

15.1 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of zaken en andere gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. DeLynne is evenmin aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak bestaat op vergoeding uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

15.2 DeLynne is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken in dienstverlening door derden.

15.3 U bent samen met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van DeLynne ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelingen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.

15.4 U vrijwaart DeLynne voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

15.5 Bij onjuist gebruik of onjuiste achterlating, waaronder maar niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, worden extra kosten in rekening gebracht, die u vervolgens verplicht bent direct te voldoen.

KLACHTEN

16.0 Ondanks de zorg en inzet van DeLynne kan het zijn dat u een terechte klacht heeft over uw vakantieverblijf. U dient deze klacht eerst ter plaatse en rechtstreeks te melden bij de directie van het resort van uw verblijf. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u de klacht uiterlijk 1 maand na vertrek uit het resort van uw verblijf schriftelijk indienen bij: DeLynne Resort Curaçao, afdeling beheer. De klacht wordt dan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

TOEPASSELIJK RECHT

17.0 Op de overeenkomst tussen u en DeLynne is uitsluitend Nederlands/Curaçao recht van toepassing.

REISDOCUMENTEN

18.0 U bent als enige verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die nodig zijn voor uw bestemming. DeLynne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

ALGEMEEN

19.0 Kennelijke druk- en zetfouten binden DeLynne Resort Curaçao niet.
Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

20. Vanwege het feit dat het resort wordt omgeven door veel appartementen, is het vereist dat gasten, vooral die in groepen, respect hebben voor geluidsoverlast tijdens de avonden.

21. Er zijn geen feesten toegestaan op het terrein.

Wat onze gasten zeggem

GOOD rating
Based on 31 reviews
Lugar sencillo, pero muy cómodo. Con todas las comodidades.
Nestor Molina
Nestor Molina
2024-01-07
Lugar tranquilo para ir a descansar
Edwin Andres Cubillos Vega
Edwin Andres Cubillos Vega
2023-12-24
Zeer vriendelijk en hulpvaardig personeel. Denken echt met jou als gast mee. Helaas geen airco in de woonkamer/keuken. Ook geen warm water bij het douchen.
Jeroen Rougoor
Jeroen Rougoor
2023-11-07
Free the birds 😢 poor them, spending their whole life in a small cage
Gábi Kostihová
Gábi Kostihová
2023-09-03
Un gran lugar para alojarse, con una bella piscina, habitaciones limpias, amplias, con cocinetas y accesorios de cocina para poder preparar alimentos
Oscar Moreno
Oscar Moreno
2023-08-09